Svatá válka


   Svatá válka
Marka Stonea odvolali z dovolen Jen m lokdy se poda nejlep mu agentu vybrat si celou dobu, pot ebnou na odpo inek po n ro n ch mis ch Gener l Khov je z ejm toho n zoru, e Mark si nejl pe odpo ine na dal misi Nyn m podez en , e na jedn z planet, nad nimi SDPP m dohled, do lo k nepovolen mu vm ov n Mark m podez en potvrdit nebo vyvr tit Nebyl by to nejlep z agent , kdyby se spokojil jen s t m Read Svatá válka – cricketworldcuplivestreaming.com

je slovensk spisovate s bohatou publika nou innos ou v slovenskom, eskom a po skom jazyku Poch dza z obce Vyhne, ale u od detstva ije v ne alekej Banskej tiavnici Po ukon en t dia na gymn ziu v roku 1992 pre iel r znymi povolaniami od lena str nej slu by a po ved ceho kina Od roku 2005 je profesion lnym spisovate om a publicistom.Kni ne debutoval v roku 1993, odvtedy vydal vy e dve desiatky kn h, v inu z nich v e tine.Presadil sa ako autor historickej fantasy so slovansk mi mot vmi Dvojdielny rom n Bivoj umiest uje pr behy zo Star ch povest esk ch do re lneho priestoru a kontextu na sklonku 7 storo ia Tril gia Bohatier sleduje osudy hrdinov rusk ch byl n po as v bojov kyjevsk ho knie a a Svjatoslava.V sloven ine erven k publikoval viacero poviedok v asopise Fant zia, ako aj rom n Sekera z bronzu, r no zo zlata, v ktorom sa b jni Argonauti plavia po Dunaji a na zemie dne n ho Slovenska V roku 2009 za ala v sloven ine vych dza i s ria ernok a n k, ktor sa odohr va v 9 storo po as bojov s Avarmi a utv rania prv ch slovansk ch knie atstiev Autorovu tvorbu charakterizuje postupn odklon od r dzej mytologickej fantasy k historick mu rom nu Sved o tom najm s ria o protitureck ch vojn ch Dobrodru stv kapit na B thoryho, ktorej prv tri diely Str covia Varad na, Br na Irkally a Diablova pevnos vy li z rove v e tine i sloven ine.Nov cyklus dobov ch detekt vok Stein a Barbari o vy etrovan zlo inov za vl dy Rudolfa II Habsbursk ho na prelome 16 a 17 storo ia u je isto historickou beletriou rom nom bez fantasy prvkov Zo s rie zatia vy li rom ny M tvy na Pekelnom vrchu, Krv prvoroden ch a Ohniv znamenie, ktor sa radia k autorov m naj spe nej m knih m V roku 2016 vyjde tvrt diel s n zvom Diabol v zrkadle erven k nap sal aj zbierku rozpr vkovo dobrodru n ch povest pre mlad ch itate ov Legendy Zlat ho mesta.Je dr ite om viacer ch nrov ch ocenen vr tane Ceny Fant zie, Ceny za najlep iu fantasy i Ceny Akad mie sci fi, fantasy a hororu za najlep iu esk a slovensk knihu roka obdr al ju trikr t za rom ny Krvav ohe , Biela ve a a Diablova pevnos.Jeho rom ny a poviedky vy li aj v po tine, ru tine a angli tine V s asnosti m podp san zmluvu s americkou liter rnou agent rou a pok a sa presadi vydanie svojich rom nov v USA.Publikoval tie pod pseudonymom Thorleif Larssen a George Callahan.

Free Read Books 
   Svatá válka
 by Juraj Červenák – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 123 pages
 • Svatá válka
 • Juraj Červenák
 • Czech
 • 08 August 2018
 • 8023739123

10 thoughts on “ Svatá válka

 1. says:

  Marka Stonea odvolali z dovolen Jen m lokdy se poda nejlep mu agentu vybrat si celou dobu, pot ebnou na odpo inek po n ro n ch mis ch Gener l Khov je z ejm toho n zoru, e Mark si nejl pe odpo ine na dal misi Nyn m podez en , e na jedn z planet, nad nimi SDPP ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *