Ülker Fırtınası


   Ülker Fırtınası
Kubbealt Akademisi K lt r ve Sanat Vakf , Safiye Erol K lliyat n yay n hayat m za kazand rm bulunuyor Bu eserler, k lt r tarihimizin bir devresini kuvvetli bir slup unun kaleminden gelece e ta mas bak m ndan da bir ar iv niteli indedir Zengin bir hayat tecr besine, do u ve bat medeniyetleri aras g zlemlere ve tahlillere dayanan yazar, g n m zde art k unutulmaya ba lam k lt r hazinelerimize g n l ve ruh penceresinden k tutmaktad r Safiye Erol un ayn zamanda yak n arkada olan Samiha Ayverdi bir yak n na yazd mektupta onun vefat n haber verirken Maalesef memleketin en de erli, d r st, hamiyetli, imanl , m nevver ve bilhassa son derece derin ve bilgili bir evlad n , aziz ve sevgili arkada m z Safiye Erol u kaybettik Memleket, b yle muhte em ve yerine konmaz bir abidenin eksili ini adeta duymad Umursamad New Download eBook Ülker Fırtınası by Safiye Erol – cricketworldcuplivestreaming.com

1902 y l nda Edirne nin Uzunk pr il esinde do du 1917 y l nda e itim almak i in Almanya ya gitti Lise ve niversiteyi bitirip doktora tezini verdikten sonra, 1926 da stanbul a d nd Mill Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde yaz lar kt 1938 de Kad k y n n Roman , 1944 te lker F rt nas , 1941 de Selma Lagerl f den Portugaliye mparatori esi ve 1945 de Friedrich de la Motte Fouqu den Su K z isimli terc meleri yay nland 1951 de Kenan R f hakk nda b l ml k felsef incelemesi, Kenan Rif ve Yirminci Asr n I nda M sl manl k kitab nda yer ald 1955 te Terc man gazetesinde son roman olan Dineyri Papaz tefrika edildi Asr Saadet i anlatan lde Biten Rahmet A ac ise 1962 y l nda Yeni stanbul gazetesinde yay nland Muhtelif gazete ve mecmualarda pek ok makalesi ve incelemesi ne redilen Safiye Erol, 7 Ekim 1964 tarihinde stanbul da vefat etti.

Read 
   Ülker Fırtınası
 by Safiye Erol – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 222 pages
 • Ülker Fırtınası
 • Safiye Erol
 • Turkish
 • 19 March 2018
 • 9757663794

10 thoughts on “ Ülker Fırtınası

 1. says:

  Al nt Bug n r yalarda bile muhayyilemin kavrayamad bir sa deti ve bir fel keti yabanc bir d n nas l ih ta edecek Etse bile bunlar harice nas l anlat l r Olsa olsa h diselerin d taraf nakledilebilir As l m him noktalarda lisan, r zg r kesilmi bir gem...

 2. says:

  ok g z n nde olmay sevmeyen yazara hayranl k duyuyorum.Di er kitaplar n da okuyorum.O kadar ba ar l ki lker F rt nas eseri ile Ahmet Hamdi Tanp nar n Huzur unu k yaslayan edebiyat ele tirmenleri var Huzur, lker F rt nas ndan sonra yaz lm t r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *