Hayat


   Hayat
Hayat, psikiyatrist Engin Ge tan n, uzun y llard r s rd rd klinik deneyimin ard ndan psikiyatriye, lkemiz insan na ve bug n kaosun kenar nda ya anan s re lere bak n dile getirdi i bir al ma zellikle b y k kent insan n n g nl k ya am nda hi d nmeden ger ekle tirdi i onlarca ayr nt y sade bir dille g zlemleyen Ge tan, bunlar n hayat m zda asl nda ne b y k bo luklara kar l k gelebilece ini sapt yor.Ge tan terapi deneyimlerinden rneklere de yer verdi i kitab nda yabanc la madan kuantum kuram na, kaostan g lgeler e kadar pek ok konuya de iniyor. Download Hayat By Engin Geçtan – cricketworldcuplivestreaming.com

Uzmanl k alan psikiyatri olan Engin Ge tan 1975 1987 y llar aras nda meslek d okuyucular taraf ndan da ilgiyle kar lanan d rt kitap yazd ok say da bas m yapm ve yapmakta olan, kendi bilimsel disipliniyle ilgili bu d rtl n n ard ndan nsan Olmak, Varolu u Psikiyatri, Normald Davran lar ve Psikanaliz ve Sonras , psikiyatri alan n n er evesinden kma iste i do rultusunda roman senaryo al malar na ba lad Ankara ve stanbul daki d rt niversitede retim yeli i yapt ve psikoterapist olarak al t.

↠ View ☆ 
   Hayat
 PDF by Engin Geçtan ☆ femslash – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 176 pages
 • Hayat
 • Engin Geçtan
 • Turkish
 • 23 November 2018
 • 9753423659

10 thoughts on “ Hayat

 1. says:

  Yazarin daha once Insan Olmak kitabini okumus, genel bir okur profili icin cekici olabilecegini dusunsem de, kendi dusunce dunyama fazla bir katkisi olamayacagini fark etmistim Fakat Hayat daha farkli bir metin Psike, benlik gibi konularda Ingilizce ve Almanca kaynaklari tercih eden biri olarak Turkce de iyi bir metine rastlamak beni cok memnun etti Entelektuel acidan dolu, ilgi cekici analizler ve farkli tartismalar sunan bir kitap Katilmadigim yerleri elbette vardi ama cok etkilendigim Yaza...

 2. says:

  Son 10 y ld r hep elimdedir, her sene bir kere daha g zden ge iririm.

 3. says:

  Psikoloji ders kitab gibi Anla lmas olduk a g B ss r terim kullanm Ben ne bileyim ne demek bu diyosunuz okurken Dolay s yla cok a r okunuyo Bir konu b t nl de yok Ger ekten hayattan bahsediyo Kah oras ndan kah buras ndanAma ger ekten t...

 4. says:

  Kitaptan begenilmeyi merkez alan bir dunya, insanin kendi icinde giderek daha siki kilitlenmesine ve cikisi bulunmayan bir yanlizliga gomulmesine neden olabilir kitap cok guzel Psikaanalizi anlasilir bir dilde okuyun.

 5. says:

  Baz kitaplar tam zaman nda okumaya ba lad ma inan r m Bu sefer de yle oldu Gen tan dan rendim, bildi imi sand m eyleri yeniden d nd m ve yazma ilham ald m Hayat, Frans z atas z ndeki gibi, ger ekten mr n yar s ndan sonra anla lmaya ba lanan bir eymi ve Gen tan d nceleriyle bana ula t D n p de anlamland ramad klar m , kimseyle konu amad klar m , bilmediklerimi fark ettim.T rk esi bu kadar d zg n bir psikoterapistin d ncelerini okumak harik ladeydi B y d m, ilham ald m Baz kitaplar tam zaman n...

 6. says:

  Son zamanlarda benim gibi bir i yo unlu u, stres ve kayg sorunlar eken, hayat s rekli sorgulayan bir arkada mla sohbet ederken nermi ti bu kitab S rekli yan mda ta yorum, ara s ra bak yorum demi ti de neden bu kadar ok okudu una anlam verememi tim Daha yar s na gelmeden anlam t m bile Biraz kar k, belli bir konuya ba l kalmadan ilerledi inden, ka rd m d nd m eyler olabilir diye ben de tekrardan zerinden ge mek istiyorum imdi Kendinize ok ey katabilece iniz, kimi Son zamanlarda benim gibi bir i yo unlu u, stres ve kayg sorunlar eken, hayat s rekli sorgulayan bir arkada mla sohbet ederken nermi ti bu kitab S rekli yan mda ta yorum, ara s ra bak yorum demi ti de neden bu kadar ok okudu una anlam verememi tim Daha yar s na gelmeden anlam t m bile Biraz kar k, belli bir konuya ba l kalmadan ilerledi inden, ka rd m d nd m eyler olabilir diye ben de tekrardan zerinden ge...

 7. says:

  Psikoloji psikiyatri icerigi cok basarili Yazar kuantum fizigi, kaos teorisi vs kisimlarla ilgiligorus belirtirken, uzmanligi olmadigina deginmis ama, keske hic oralara girmeseydi dedirtebilir ozellikle bu konularda bilgisi olan okuyuculara.

 8. says:

  kapa bile insana iyi gelen bir engin ge tan kitab bir ok konu var, o nedenle okurken yoruluyorsunuz tekrar etmenizin ka n lmaz oldu u k s mlar var okudu unuz sayfada akl n za kendi hayat n zdan bir dolu insan, olay gelecek yorulman za ra men bitirebilmenizi sa layan da bu san r m hap bilgi derdinde olanlar hi okumaya yeltenmesin nk kitap hi bir soruya cevap vermiyor g zlemlere merakl olanlar ise buyursun okusun kendi tespitlerinizle engin ge tan nkileri k yaslamak olduk a keyif kapa bile insana iyi gelen bir engin ge tan kitab bir ok konu var, o nedenle okurken yoruluyorsunuz tekrar etmenizin ka n lmaz oldu u k s mlar var okudu unuz sayfada akl n za kendi hayat n zdan bir dolu insan, olay gelecek yorulman za ra men bitirebilmenizi sa layan da bu san r m...

 9. says:

  Bana g re hayat, bir dizi rastlant ve bizim o rastlant larla birlikte nas l var oldu umuz ya da olmad m z nce g nayd n, sonra biraz haz, biraz ac , biraz a k, biraz hayal k r kl , biraz s cakl k, biraz yaln zl k, biraz boyun e me, biraz ba kald r ve ard ndan iyi geceler D g c ve tutkular engellenmi ler i in ise hayat...

 10. says:

  imdiye kadar nas l ke fetmemi im diye hay fland m a k as Yazar n di er eserlerini okumak i in sab rs zlan yorum, zellikle de kurgu d olanlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *