Ciğerdelen


   Ciğerdelen
Bir hikaye yazsam onu mevzu se erdim bir efsane donatsam, onu al r i lerdim zira o, iir de olur masal da olur, k ssa da Din ve iman n, rf ve adetin kolu kanad alt nda, bir yandan renen bir yandan i leyen fertlerden kurulmu cemiyet abidesi, bir vakitler nas l da vahdetli ve k vaml bir heybet arz ederdi B y k k n korur, k k b y n sayar hoca talebeyi sever, talebe hocaya can verir usta ra a kanat a ar, rak ustaya el ba lard. Best Read [ Ciğerdelen ] By [ Safiye Erol ] – cricketworldcuplivestreaming.com

1902 y l nda Edirne nin Uzunk pr il esinde do du 1917 y l nda e itim almak i in Almanya ya gitti Lise ve niversiteyi bitirip doktora tezini verdikten sonra, 1926 da stanbul a d nd Mill Mecmua ve Her Ay gibi dergilerde yaz lar kt 1938 de Kad k y n n Roman , 1944 te lker F rt nas , 1941 de Selma Lagerl f den Portugaliye mparatori esi ve 1945 de Friedrich de la Motte Fouqu den Su K z isimli terc meleri yay nland 1951 de Kenan R f hakk nda b l ml k felsef incelemesi, Kenan Rif ve Yirminci Asr n I nda M sl manl k kitab nda yer ald 1955 te Terc man gazetesinde son roman olan Dineyri Papaz tefrika edildi Asr Saadet i anlatan lde Biten Rahmet A ac ise 1962 y l nda Yeni stanbul gazetesinde yay nland Muhtelif gazete ve mecmualarda pek ok makalesi ve incelemesi ne redilen Safiye Erol, 7 Ekim 1964 tarihinde stanbul da vefat etti.

↠ 
   Ciğerdelen
 ↠ PDF by ↠ Safiye Erol swedish literature – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 266 pages
 • Ciğerdelen
 • Safiye Erol
 • Turkish
 • 23 January 2019

10 thoughts on “ Ciğerdelen

 1. says:

  Eyvah, ne yer, ne yar kald G nl m dolu ah u zar kald Ats z Be in Ruh Adam nda vg ye mazhar olmu bu kitab b y k bir merakla ald m Nihayetinde sevenin Ats z olmas benim i in iki kat daha de erli bir kitap haline getirdi Ci erdelen i ok etkileyici bir hikaye daha do rusu hikayeler b t n nk kitap i i e ge mi m kemmel tasvirler ve ac lardan olu uyor Di er okuyanlar bilmem ama benim u ci er komple gitti Kitapla beraber ci eri de masaya b rakt m Safiye Erol daki milli Eyvah, ne yer, ne yar kald G nl m dolu ah u zar kald Ats z Be in Ruh Adam nda vg ye mazhar olmu bu kitab b y k bir merakla ald m Nihayetinde sevenin Ats z olmas benim i in iki kat daha de erli bir kitap haline getirdi Ci erdelen i ok etkileyici bir hikaye daha do rusu hikayeler b t n nk kitap i i e ge mi m kemmel tasvirler ve ac lardan olu uyor Di er okuyanlar bilmem ama benim u ci er komple gitti Kitapla beraber ci eri de masaya b rakt m Safiye Erol daki milli bilince hayran olmamak elde de il C mlele...

 2. says:

  ok ok ok g zeldi zellikle ikinci k s mdan sonra elimden b rakamad m.

 3. says:

  Diline, uslubuna hayran kald m Kitap evvelinden nihayetine bir edebiyat leniydi benim i in Zevkle, evkle okudum.

 4. says:

  this was an absolutely amazing experience yes, this book is a full on experience it s language is rich and full, the story is perfect and real, you can actually see yourself in every character, and the style is flawless i absolutely recommend this book to anyone wants to read A GOOD...

 5. says:

  lk kez Safiye Erol okuyorum San r m o u ki i gibi sonradan tan d m Murat Belge dahi 2000 li y llar n ba nda tan d i in m teessir oldu unu ifade etmi Ger ekten dil ve anlat m na bak ld zaman m tessir olmamak elde de il ok g zel bir edebiyat, ok g zel bir dil, ok yo un duygular Hatta yle ki bu yo un duygular kitab n ismi ile zde le mi adeta ci er deliyor zellikle de a k o kadar yo un anlatm ki ve bu yo unluktaki tasvirleri yazar n kad n oldu unu ele veriyor Kitaptaki lk kez Safiye Erol okuyo...

 6. says:

  nsan n g nl ne Tanr makam ndan kopmu bir nur d erse o ki i emsaline kar y kselmi olur En ok seven en b y k i leri ba armak borcundad r yle ki A k olan zaten alaca n alm t r, art k bir ey isteyemez, bundan geri o verecektir, hep o verecektir.

 7. says:

  B y k bir merakla al p okudu um, u ana okumamaktan b y k pi manl k ya ad m muazzam eser.Bu kadar g zel c mlelerle r lm bir kitab n, bu kadar az bilinirli i, ne yalan s yleyeyim beni ok zd Bundan sonra soran insanlara nerece im yegane bu eseri ve en yak n zamanda tekrar okuyaca m Sana sokulmaya korkt...

 8. says:

  En ok sevdi im de odur, Ci erdelen Ni in en ok sevdi iniz M n l bir g l mseyi le elini g s ne g t rerek Deldi Deldi de ondan Bunu yazarken on iki kilo kaybettim ki defa bay ld m Bitirdikten sonra hasta yatt m Yapmay n Ni in Feylesof...

 9. says:

  Aln m n terinden alt n sar s ba aklar bitti, y re im s z s ndan kan k rm z g ller a t , sava m n g c nden kat yaprakl buruk kokulu zafer defneleri ye erdi Bu day m , g l m , defnemi bir araya d reyim kendime en y ce elengi reyim Orta katta bir cihangir olarak oturup ...

 10. says:

  Ana hikaye ve arada yer bulan masal destans k s mlar ay r p ard k okudumEtkisi katland Yazar n e siz dil kullan m zevk ile okunmas n sa l yor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *